Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Sklepu Internetowego KINESIO.COM.PL

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych w związku z działalnością Sklepu Internetowego KINESIO.COM.PL, jak również zasady wykorzystywania tzw. plików cookies.

 2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest przedstawienie użytkownikom Sklepu Internetowego jasnych informacji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych, w tym celów ich przetwarzania, sposobów ich gromadzenia, zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz poszanowania praw użytkowników Sklepu, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

 3. Administratorem danych osobowych, a równocześnie właścicielem Sklepu Internetowego, jest Bartłomiej Flis, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MEDICAL SPORT Bartłomiej Flis, pod adresem: 20-484 Lublin, ul. Inżynierska 8, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer NIP: 7122785922 oraz numer REGON: 060083427.

 

§ 2. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator przy działalności Sklepu Internetowego zobowiązuje się zapewnić realizację podstawowych zasad ochrony danych osobowych, wynikających z art. 5 RODO, tj.:

 1. zasady zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, poprzez zarówno wdrożenie odpowiednich instrumentów i wewnętrznych regulacji mających zapewnić zgodność z prawem i bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych, jak i poprzez przedstawianie użytkownikom wszelkich istotnych informacji dotyczących przetwarzanych danych osobowych,

 2. zasady ograniczenia celu, poprzez zbieranie danych osobowych wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, nieprzetwarzanie dalej w sposób niezgodny z tymi celami, przetwarzanie danych wyłącznie na potrzeby współpracy z klientami i użytkownikami serwisu, nieodsprzedawanie zgromadzonych danych osobowych,

 3. zasady minimalizacji danych, poprzez przetwarzanie wyłącznie tych danych osobowych, które są niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, a tym samym niegromadzenie danych osobowych zbędnych dla Administratora z punktu widzenia współpracy z klientami i użytkownikami Sklepu i innych prawnie usprawiedliwionych celów (np. związanych z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami); nie są przetwarzane jakiekolwiek tzw. dane wrażliwe (inaczej – zgodnie z RODO – szczególne kategorie danych osobowych) klientów i użytkowników serwisu,

 4. zasady prawidłowości, poprzez podejmowanie odpowiednich działań, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane,

 5. zasady ograniczenia przechowywania, poprzez przechowywanie danych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przechowywane,

 6. zasady integralności i poufności, poprzez przetwarzanie danych w sposób zapewniający należyte ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym i niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w oparciu o wdrożone u Administratora procedury wewnętrzne (w tym Politykę bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi).

 

§ 3. Potrzeba i cele gromadzenia danych osobowych

 1. W związku z działalnością Sklepu Internetowego (odwiedzaniem jego stron internetowych, składaniem zamówień, rejestracją konta) zbierane są dane osobowe Klientów w następujących przypadkach:

  1. na potrzeby rejestracji konta w Sklepie Internetowym,

  2. na potrzeby składania zamówienia w Sklepie Internetowym, które możliwe jest również bez zakładania konta w serwisie.

 2. Dane osobowe zbierane w związku z działalnością Sklepu Internetowego obejmują:

 1. imię i nazwisko,

 2. numer telefonu,

 3. adres e-mail,

 4. dane adresowe (ulica wraz z numerem domu i ew. mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

 5. w przypadku przedsiębiorców – również nazwę firmy oraz NIP.

 1. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i warunkach:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 2. zawarcia i wykonania umowy zawieranej z klientem Sklepu Internetowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 3. w celach związanych z wypełnianiem obowiązków prawnych spoczywających na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym np. w celu wystawiania faktur, realizacji obowiązków gwarancyjnych czy z tytułu rękojmi, walki z naruszeniami prawa, nadużyciami itp.,

 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (w tym w celu ustalenia roszczeń, dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, organizowania akcji marketingowych, w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 5. w celach marketingowych – na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą (tzw. zgody marketingowe), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

 1. Dane osobowe, o których mowa powyżej w ust. 3 lit. a i b, wykorzystywane są przede wszystkim w celu utworzenia i zarządzania indywidualnym kontem Klienta w serwisie oraz realizacji składanych przy jego wykorzystaniu w Sklepie Internetowym zamówień, jak również dla potrzeb wyłącznie składania i realizacji zamówień w przypadku użytkowników nieposiadających konta w serwisie.

 2. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazanych przez niego danych osobowych.

 

§ 4. Potencjalni odbiorcy danych osobowych

 1. Administrator podejmuje stosowne działania celem maksymalnego ograniczenia dostępu do danych osobowych i zapewnienia, aby dostęp do nich miały wyłącznie osoby upoważnione, zapewniające należytą ochronę informacji i tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do realizacji celów, dla których dane osobowe są przetwarzane.

 2. Dostęp do gromadzonych danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy MEDICAL SPORT Bartłomiej Flis.

 3. Dostęp do określonych danych osobowych mogą mieć, poza upoważnionymi pracownikami Administratora, również w szczególności:

 1. współpracujące z Administratorem firmy kurierskie i przewozowe – wyłącznie w zakresie niezbędnym dla potrzeb związanych z dostarczeniem zamówionych Produktów, będących przedmiotem złożonego przez Klienta zamówienia,

 2. współpracujący z Administratorem podmiot odpowiedzialny za obsługę płatności elektronicznych – wyłącznie w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji płatności,

 3. współpracujące z Administratorem podmioty odpowiedzialne za usługi hostingowe, dostawcy usług IT, podmioty odpowiadające za funkcjonowanie sklepów internetowych – wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji zleconych im usług,

 4. współpracujące z Administratorem biuro księgowo-rachunkowe – wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji zleconych usług, w tym zapewnienia prawidłowości działalności Administratora w sferze podatkowej, księgowej i rachunkowej,

 5. współpracująca z Administratorem kancelaria prawna – wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji świadczonej na rzecz Administratora pomocy prawnej,

 6. inne podmioty (np. banki, operatorzy pocztowi i in.) – wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji współpracy z Administratorem.

 1. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (tj. spoza obszaru Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

 

§ 5. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Administrator podejmuje odpowiednie działania, aby dane osobowe przetwarzane były wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji celów, dla których były zbierane, przy równoczesnym zachowaniu prawa Administratora do ich dalszego przetwarzania w sytuacji, gdy jest to dozwolone lub wymagane przez przepisy obowiązującego prawa, np. w celach rozliczeniowych, w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń, w celu obrony przez roszczeniami itp.

 2. Poszczególne dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących okresach:

 1. jeśli chodzi o dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. dane wskazane w § 3 ust. 3 lit. a i b niniejszego dokumentu) – przez okres obowiązywania danej umowy, w tym obsługi posprzedażowej związanej np. z realizacją zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi oraz wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (wynikających np. z przepisów podatkowych, rachunkowych itp.), z uwzględnieniem ust. 1 powyżej,

 2. jeśli chodzi o dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. dane wskazane w § 3 ust. 3 lit. c niniejszego dokumentu) – do czasu wypełnienia obowiązków prawnych, na potrzeby których były gromadzone,

 3. jeśli chodzi o dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. dane wskazane w § 3 ust. 3 lit. d niniejszego dokumentu) – do czasu zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą skutecznego sprzeciwu,

 4. jeśli chodzi o dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. dane wskazane w § 3 ust. 3 lit. e niniejszego dokumentu) – do czasu wycofania zgody.

 

§ 6. Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych przez użytkowników Sklepu Internetowego jest dobrowolne, jednakże niepodanie określonych danych osobowych koniecznych dla zarejestrowania konta w Serwisie bądź do złożenia zamówienia (bez uprzedniej rejestracji konta) i jego zrealizowania uniemożliwi świadczenie usług i zawarcie umowy z MEDICAL SPORT Bartłomiej Flis.

 

§ 7. Uprawnienia użytkowników związane z przetwarzanymi danymi osobowymi

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,

 2. prawo żądania sprostowania danych,

 3. prawo do żądania, w określonych przypadkach, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

 5. prawo do przenoszenia danych,

 6. prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym profilowania,

 7. prawo do cofnięcia zgody w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

§ 8. Prawo dostępu do danych osobowych

 1. Użytkownik serwisu, jako osoba, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane go dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniony również do uzyskania dostępu do tych danych, a ponadto następujących informacji: - cele przetwarzania, - kategorie odnośnych danych osobowych, - informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, - w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu, - informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych go dotyczących oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, - informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, - jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od użytkownika – wszelkie dostępne informacje o ich źródle, - informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

 2. Administrator przekazuje użytkownikowi kopię dotyczących go danych osobowych. Za wszelkie kolejne kopie danych Administrator uprawniony jest do żądania stosownej opłaty.

 

§ 9. Prawo do żądania sprostowania danych

Użytkownik serwisu, jako osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

§ 10. Prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

 1. Użytkownik serwisu, jako osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, ale wyłącznie w sytuacji zaistnienia którejś z poniższych okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 2. użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

 3. użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub użytkownik wnosi sprzeciw co do przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania),

 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,

 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

 1. Jeżeli Administrator upublicznił dane osobowe, a ma obowiązek te dane osobowe usunąć, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

 2. Postanowienia ust. 1 i 2 powyżej nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,

 2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

 3. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego,

 4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że „prawo do bycia zapomnianym”, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,

 5. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

§ 11. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 1. Użytkownik, jako osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania, ale wyłącznie w sytuacji zaistnienia którejś z poniższych okoliczności:

 1. użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu użytkownika.

 1. Jeżeli przetwarzanie, w okolicznościach wynikających z ust. 1, zostało ograniczone, dane osobowe użytkownika można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 2. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Administrator informuje o tym użytkownika który uprzednio żądał ograniczenia przetwarzania.

 3. Administrator zobowiązany jest do poinformowania o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonanych odpowiednio zgodnie z § 9, § 10 i paragrafem niniejszym, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje użytkownika o tych odbiorcach, jeżeli użytkownik tego zażąda.

 

§ 12. Prawo do przenoszenia danych osobowych

 1. Użytkownik, jako osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); oraz

 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 1. Użytkownik, jako osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 

§ 13. Prawo do wniesienia sprzeciwu

 1. Użytkownik, jako osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 3. Jeżeli użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

 4. Użytkownik ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa, z wyłączeniem przypadków, gdy:

 1. decyzja taka jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a Administratorem,

 2. decyzja taka jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą,

 3. opiera się na wyraźnej zgodzie użytkownika, jako osoby, której dane dotyczą.

 

§ 14. Prawo do cofnięcia zgody w przypadkach przetwarzania danych

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody (tzw. zgody marketingowe), tj. w warunkach wynikających z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.

 2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem zgody.

 3. Wycofanie zgody odbywa się w sposób tożsamy (z wykorzystaniem tych samych możliwości) do jej wyrażenia.

 4. Od wyrażenia zgody marketingowej nie jest nigdy uzależnione wykonanie umowy przez Administratora.

 

§ 15. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 1. Stosownie do art. 77 RODO, użytkownik, jako osoba, której dane dotyczą, uprawniony jest wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy RODO.

 2. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jest niezależne od innych administracyjnych i sądowych środków ochrony prawnej przysługujących użytkownikowi.

 3. Organem nadzorczym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (następca Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

 

§ 16. Ochrona gromadzonych danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe Klientów i użytkowników podane przez nich w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego są zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO.

 2. Dane osobowe Klientów są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim, według zasad wynikających z obowiązujących u Administratora regulacji wewnętrznych, w tym Polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi.

 3. MEDICAL SPORT Bartłomiej Flis jako Administrator danych podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa ukierunkowane na uniemożliwienie powstania jakichkolwiek incydentów w zakresie danych osobowych, w tym włamań do baz danych, przełamania zabezpieczeń pomieszczeń i szaf, w których przechowywane są dokumenty papierowe zawierające dane osobowe, utraty bądź ujawnienia danych nieuprawnionym podmiotom.

 4. Wszystkie osoby, które mają dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez MEDICAL SPORT Bartłomiej Flis są zobowiązane do zachowania poufności, a ewentualne naruszenia w tym zakresie zagrożone są określonymi sankcjami.

 5. MEDICAL SPORT Bartłomiej Flis zapewnia Klientom prawo kontroli przetwarzania danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

 

§ 17. Pliki cookies

 1. Na stronie Sklepu Internetowego wykorzystywane są pliki cookies. Niniejszy dokument odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do MEDICAL SPORT Bartłomiej Flis i operujących pod adresem www.kinesio.com.pl.

 2. Pliki cookies („ciasteczka”) stanowią niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu (tablecie, smartphonie itp.) użytkownika, w czasie odwiedzania przez niego różnych stron internetowych. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, „długość życia” (czyli czas istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 3. Pliki cookies używane są przez Sklep Internetowy w szczególności w następujących celach:

 1. zapewnienia, by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu,

 2. lepszego dopasowania treści i reklamy do oczekiwań i zainteresowań Klientów,

 3. zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji.

 1. Sklep Internetowy wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. sesyjne – w przypadku których po wyłączeniu zamknięciu przeglądarki lub wyłączeniu komputera (czy innego urządzenia) zapisane informacje usuwane są z pamięci komputera,

 2. trwałe – które są przechowywane w pamięci komputera (czy innego urządzenia) do czasu ich skasowania lub wygaśnięcia.

 1. Używając plików cookies Sklep Internetowy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w tych plikach. Równocześnie pliki cookies są bezpieczne dla komputerów i oprogramowania, a w szczególności nie jest możliwe za ich pośrednictwem przedostanie się do komputerów wirusów czy innego niechcianego bądź złośliwego oprogramowania.

 2. Korzystanie z plików cookies następuje za uprzednią zgodą użytkownika danego urządzenia końcowego, przy czym za wyrażenie zgody uznaje się korzystanie z serwisu z domyślnymi ustawieniami plików cookies, bez wprowadzania w tym zakresie możliwych do wprowadzenia przez użytkownika modyfikacji.

 3. Możliwość modyfikacji plików cookies w poszczególnych przeglądarkach wygląda następująco:

 1. Google Chrome:

- kliknij ikonę na pasku narzędzi,

- wybierz „Ustawienia",

- na dole strony kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane…”,

- sekcji „Prywatność” kliknij „Ustawienia treści”,

- aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)”; aby akceptować tylko własne pliki cookies, zaznacz pole „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”,

- aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Blokuj próby umieszczania na tym komputerze danych z witryn” (nie zalecane),

Więcej informacji dotyczących możliwości zmiany ustawień przeglądarki Google Chrome można znaleźć na oficjalnej stronie Google.

 1. Microsoft Internet Explorer:

- kliknij „Narzędzia” na górze okna przeglądarki i wybierz „Opcje internetowe”,

- w oknie „Opcje internetowe” przejdź do zakładki „Prywatność”,

- aby włączyć obsługę plików cookies: Ustaw suwak na poziom średni lub poniżej,

- aby wyłączyć obsługę plików cookies: Przesuń suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie,

- wraz ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady

Więcej informacji dotyczących możliwości zmiany ustawień przeglądarek firmy Microsoft można znaleźć na stronie internetowej Microsoft.

 1. Mozilla Firefox:

- kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Opcje”,

- wybierz panel „Prywatność”,

- w sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy wybierz „będzie używał ustawień użytkownika”,

- aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być zaznaczona wraz z opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”,

- aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać odznaczona.

Więcej informacji dotyczących możliwości zmiany ustawień przeglądarki Firefox można znaleźć na oficjalnej stronie Mozilla.

 1. Opera:

- kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Ustawienia”, a następnie „Preferencje”,

- w oknie „Preferencje” wybierz zakładkę „Zaawansowane”,

- w menu po lewej stronie wybierz „Ciasteczka”,

- aby włączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Akceptuj ciasteczka”,

- aby wyłączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek”

Więcej informacji dotyczących możliwości zmiany ustawień przeglądarki Opera można znaleźć na oficjalnej stronie Opera Software.

 1. Safari:

- kliknij w ikonę ustawień , a następnie wybierz „Preferencje”,

- wybierz panel „Prywatność”,

- aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję „Nigdy”, zaś aby akceptować tylko pliki cookies odwiedzanej witryny, wybierz pole „Od innych podmiotów lub reklamodawców”,

- aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję „Zawsze”

Więcej informacji dotyczących możliwości zmiany ustawień przeglądarki Opera można znaleźć na oficjalnej stronie firmy Apple.

 1. pozostałe przeglądarki:

Odpowiednich informacji szukać należy w sekcji „Pomoc” w przeglądarce lub poprzez kontakt z producentem przeglądarki.

 1. Ograniczenie (modyfikowanie) bądź wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na określone funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl