Regulamin

REGULAMIN

Sklepu Internetowego KINESIO.COM.PL

 

 

Sklep Internetowy KINESIO.COM.PL, działający pod adresem www.kinesio.com.pl, prowadzony jest przez Bartłomieja Flisa, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: MEDICAL SPORT Bartłomiej Flis, pod adresem: 20-484 Lublin, ul. Inżynierska 8, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego numer NIP: 7122785922 oraz numer REGON: 060083427.

 

dane kontaktowe:

adres strony internetowej: www.kinesio.com.pl

adres poczty elektronicznej: info@kinesio.com.pl

tel. / fax: +48 81 525 14 14

 

 

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie podane niżej określenia oznaczają każdorazowo:

 1. Sprzedający – Bartłomiej Flis, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MEDICAL SPORT Bartłomiej Flis, pod adresem: 20-484 Lublin, ul. Inżynierska 8, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer NIP: 7122785922 oraz numer REGON: 060083427, prowadzący Sklep Internetowy;

 2. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.kinesio.com.pl, w ramach którego Sprzedający sprzedaje znajdujące się w jego ofercie Produkty / Towary oraz Usługi za pośrednictwem sieci Internet; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sklepie Internetowym należy przez to rozumieć również Sprzedającego;

 3. Produkty / Towary – rzeczy ruchome, oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym, mogące stanowić przedmiot zawieranej z Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy sprzedaży;

 4. Usługi – usługi szkoleniowe i inne świadczone przez Sprzedającego, oferowane w Sklepie Internetowym, mogące stanowić przedmiot zawieranej z Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy o świadczenie usług;

 5. Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów na oferowane przez Sprzedającego Produkty; magazyn prowadzony jest przez Sprzedającego;

 6. Dni Robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 7. Czas Realizacji Zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie na Towary i przekaże do wysłania z Magazynu za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym;

 8. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca lub zamierzająca dokonać zakupu Produktów lub Usług oferowanych w Sklepie Internetowym; pojęciem Klienta objęty jest również Konsument;

 9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 10. Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz Towarów i Usług, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane zamieszczone na kontach poszczególnych Klientów;

 11. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów (usług), adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

 12. Strona Produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu (usługi) oraz jego właściwości;

 13. Podmiot Realizujący Płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową, w zależności od dostępnych w Sklepie Internetowym sposobów płatności i sposobu płatności wybranego przez Klienta;

 14. Regulamin – przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Sprzedającego oraz Klientów, jak również określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientem umów sprzedaży Produktów oraz umów o świadczenie Usług, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również wzajemne prawa i obowiązki Sprzedającego i Klientów.

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich jego postanowień.

 3. Sprzedaż Towarów oraz Usług dokonywana jest w oparciu o wersję Regulaminu obowiązującą na chwilę złożenia zamówienia.

 4. Klient może w dowolnej chwili uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego, włącznie z możliwością jego odtworzenia i utrwalenia.

 5. Informacje zawarte na stronach Sklepu Internetowego, odnoszące się do oferowanych za jego pośrednictwem Towarów i Usług, w tym dotyczące ich ceny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

§ 3. Przyjęcie i realizacja zamówienia

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Produktów i Usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat oferowanych Produktów i Usług Sklep Internetowy zamieszcza na stronie http://www.kinesio.com.pl. W ofercie Sklepu Internetowego znajdują się Produkty i Usługi zamieszczone na stronie internetowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego i dokonywania za jego pośrednictwem zakupu Produktów i Usług jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

 3. Wszystkie Produkty oferowane przez Sprzedającego na stronie internetowej http://www.kinesio.com.pl są nowe i wolne od wad, chyba że co innego wynika z opisu Produktu zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego.

 4. Oferta Sklepu Internetowego obowiązuje na terenie całej Polski.

 5. Oferta Sklepu Internetowego skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

 6. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.kinesio.com.pl. Klient, korzystając z przygotowanych formularzy, składa zamówienie wskazując na Produkt lub Usługę, którymi jest zainteresowany za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku – w przypadku zakupu Towarów – wskazuje sposób odbioru/formę dostawy i płatności za zamówienie, zaś w przypadku nabycia Usługi – wyłącznie formę płatności za zamówienie.

 7. W ramach Sklepu Internetowego Klient ma możliwość składania zamówień zarówno po uprzedniej rejestracji konta w serwisie, jak i bez konieczności rejestracji konta. Każdorazowo niezbędnym jest jednak podanie danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia.

 8. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sklep Internetowy potwierdza zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia. W szczególnych przypadkach potwierdzenie złożenia zamówienia może nastąpić telefonicznie. Zamówienia realizowane są w godzinach pracy Sprzedającego, tj. w Dni Robocze w godzinach od 9.00 do 17.00. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta bądź po wskazanych wyżej godzinach pracy Sprzedającego realizowane są w najbliższym Dniu Roboczym.

 9. Przelewu na rachunek bankowy, w przypadku wyboru tej formy płatności, należy dokonywać po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep Internetowy.

 10. Klient składając zamówienie zawiera ze Sklepem Internetowym umowę sprzedaży zamówionych Produktów, a w przypadku nabycia Usługi – umowę o świadczenie usług, która zostaje uznana za zawartą w momencie przesłania przez Sklep potwierdzenia, o którym mowa w ust. 8.

 11. W zamówieniu Klient dokonuje wyboru:

- rodzaju zamawianych Produktów / Usług;

- ilości zamawianych Produktów / Usług;

- sposobu dostawy oraz adresu dostawy (w przypadku Towarów) i adresu, jaki ma zostać wskazany na fakturze (mogą to być różne adresy);

- sposobu płatności.

 1. W trakcie wyboru sposobu dostawy w toku składania zamówienia Klient otrzymuje bieżącą informację o kosztach danej dostawy i obowiązku ich zapłaty.

 2. Zamówienie złożone przez Klienta zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w Magazynie, a w przypadku Usług – pod warunkiem ich dostępności (dysponowania wolnymi miejscami).

 3. W przypadku niedostępności części Produktów / Usług objętych zamówieniem, Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta o stanie zamówienia wraz z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. Klient ma prawo wówczas podjąć decyzję o sposobie realizacji złożonego zamówienia (częściowa realizacja, zmiana lub anulowanie całości zamówienia i odstąpienie od zawartej umowy).

 4. W przypadku, gdy produkt jest niedostępny (brak towaru w magazynie) bądź nie ma możliwości świadczenia usługi z uwagi na brak wolnych miejsc i brak jest możliwości choćby częściowej realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w terminie 3 dni, licząc od dnia wysłania informacji, o której mowa w ust. 14. Jeśli Klient dokonał w tym czasie zapłaty za produkt – Sprzedający zwróci Klientowi kwotę zapłaconą za produkt, w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty anulowania zamówienia.

 5. Jeśli zamówienie na ofertowane Towary zostanie podzielone z powodu czasowej niedostępności niektórych produktów, Klient ponosi koszty dostarczenia tylko pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep Internetowy.

 6. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnego lub niedokładnego wskazania przez Klienta adresu dostawy.

 

§ 4. Ceny Towarów / Usług

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty, w tym aktualne ceny Produktów oraz Usług, na stronie http://www.kinesio.com.pl.

 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym Produkcie / Usłudze:

- zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

- nie zawierają kosztów przesyłki Towarów, które są podawane w momencie wyboru przez Klienta sposobu dostawy.

 1. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu / Usługi podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 2. Ceny Towarów / Usług w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie dla zamówień składanych przez Klienta za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej: http://www.kinesio.com.pl.

 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, tj. opłaty jakiej ma dokonać Klient przedstawiana jest na stronie http://www.kinesio.com.pl po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia (w przypadku zakupu Towarów) i formy płatności. Podana zgodnie z powyższym całkowita wartość zamówienia stanowi całkowitą cenę, którą Klient zobowiązany będzie zapłacić na rzecz Sprzedającego, wraz z należnym podatkiem oraz kosztami dostawy.

 4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach Produktów / Usług znajdujących się w ofercie. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych itp.

 5. Ewentualne promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

§ 5. Zmiana zamówienia Produktów

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu Produktów aż do momentu wysłania przesyłki z zamówionymi Produktami do Klienta.

 2. Klient może dokonać zmian w zamówieniu Produktów kontaktując się z Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kursy@medicalsport.pl Zmiany w zamówieniu mogą dotyczyć w szczególności: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za produkt została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) Dni Roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada własnego rachunku bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

 

§ 6. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty z dostawą na terytorium Polski:

- płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej;

- przelew na rachunek bankowy Sprzedającego, w tym za pośrednictwem płatności elektronicznych.

 1. W przypadku nabycia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługi płatność za zamówienie dokonana być może wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, w tym za pośrednictwem płatności elektronicznych.

 2. W przypadku wybrania formy płatności za pobraniem, Klient uiszcza przedstawicielowi firmy kurierskiej cenę zamówionych Towarów wraz z kosztami przesyłki. Informację o łącznej wysokości kwoty do zapłaty za zamówione Produkty oraz kosztach przesyłki Klient otrzymuje w potwierdzeniu złożenia zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu.

 3. W przypadku wyboru płatności przelewem, informację o łącznej wysokości kwoty do zapłaty za zamówione Produkty / Usługi, kosztach przesyłki oraz o rachunku bankowym, na jaki należy dokonać zapłaty Klient otrzymuje w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu. WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA. Równocześnie, Klient zobowiązany jest w takim przypadku do dokonania zapłaty w terminie nie dłuższym niż 8 dni od daty złożenia zamówienia. W razie braku zapłaty w ww. terminie zamówienie zostaje anulowane, a oferta Sprzedającego przestaje być wiążąca, chyba że przed upływem wskazanego terminu Klient uzgodni z obsługą Sklepu Internetowego dłuższy termin zapłaty.

 

§ 7. Czas Realizacji Zamówień (dotyczy zamówień Produktów)

 1. Czas Realizacji Zamówienia wynosi maksymalnie 14 Dni Roboczych od daty potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sklep Internetowy, stosownie do § 3 ust. 8. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Produktów.

 2. W przypadku wyboru opcji płatność przelewem, w tym za pośrednictwem płatności elektronicznych, przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od Podmiotu Realizującego Płatność tj. w dniu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu Internetowego ceny zamówionych Produktów. W przypadku wyboru opcji płatność za pobraniem, przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po dokonaniu potwierdzenia złożenia zamówienia.

 3. Zamówienie na Produkty, co do których Sklep Internetowy ustalił różny czas realizacji, wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki określany jest wówczas na podstawie produktów o najdłuższym czasie realizacji, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej.

 4. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub adres paczkomatu, w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

 5. Z chwilą wysyłki zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej informację o wysłaniu zamówienia wraz z numerem listu przewozowego.

 6. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 7. Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane, anulując zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@kinesio.com.pl. W przypadku, gdy zamówienie anulowano po uiszczeniu przez Klienta ceny nabycia zamówionych Produktów, Sklep Internetowy zwraca Klientowi kwotę nadpłaty w terminie 14 Dni Roboczych.

 8. W przypadku, gdy dostarczona przesyłka nosi ślady zewnętrznych uszkodzeń, fakt ten należy zgłosić kurierowi obecnemu przy odbiorze lub osobie wydającej zamówienie w punkcie odbioru w siedzibie Sprzedającego.

 9. Do każdego zamówienia dołącza się dowód sprzedaży w postaci faktury VAT. Klient zobowiązany jest do wskazania w formularzu zamówienia niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT.

 

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Konsument może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży (złożonego zamówienia) w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

- w przypadku zamówienia Produktów – w dniu dostarczenia Konsumentowi zamówionych Produktów,

- w przypadku zamówienia Usług – w dniu zawarcia umowy.

Pouczenie o prawie odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i zgodne jest z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ww. ustawy.

 1. Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu i zgodny jest z wzorem formularza odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy wymienionej w ust. 1. Użycie wzoru nie jest obowiązkowe.

 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

 3. Sklep Internetowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu przekaże konsumentowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez niego w toku składania zamówienia potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zarówno w zakresie sprzedaży Towarów, jak i świadczenia Usług, może być złożone w formie elektronicznej e-mailem na adres: kursy@medicalsport.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego, tj.: MEDICAL SPORT Bartłomiej Flis, 20-484 Lublin, ul. Inżynierska 8.

 5. Sprzedający w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego).

 6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są Towary, Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania przedmiotu danego zamówienia z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towary stanowiące przedmiot zamówienia do Sklepu Internetowego lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 9. W przypadku świadczenia Usług, Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia w terminie określonym w ust. 1, o ile termin ten przypada przed wykonaniem przez Sprzedającego całości Usług objętych zawartą umową. W przypadku częściowego spełnienia świadczenia przed odstąpieniem od umowy, Konsument zobowiązany jest do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej kwoty ceny (wynagrodzenia).

 

§ 9. Wyłączenie prawa odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym w ramach Sklepu Internetowego nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy:

 1. pomiędzy Sprzedającym i Konsumentem zawarta została umowa o świadczenie usług, a Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy,

 2. przedmiotem świadczenia ze strony Sprzedającego jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 3. przedmiotem świadczenia ze strony Sprzedającego jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 4. przedmiotem świadczenia ze strony Sprzedającego są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 5. w innych przypadkach wynikających z art. 38 ustawy, o której mowa w § 8 ust. 1.

§91. Postanowienia szczególne dotyczące Usług szkoleniowych

 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że warunkiem realizacji przez Sprzedającego nabytych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usług szkoleniowych jest zebranie odpowiedniej ilości osób chętnych do wzięcia udziału w danym szkoleniu w konkretnym terminie i w konkretnej lokalizacji. W każdym przypadku odbycie szkolenia w konkretnym czasie i w konkretnej lokalizacji uzależnione jest od potwierdzenia tego faktu przez Sprzedającego jako organizatora.

 2. W przypadku niemożności zorganizowania szkolenia z przyczyn, o których mowa w ust. 1 powyżej, uprzednio uiszczone przez Klienta wszelkie płatności na rzecz Sprzedającego podlegają zwrotowi, chyba że wolą Klienta jest odbycie szkolenia w innym terminie bądź w innej lokalizacji, zgodnie z aktualną ofertą szkoleniową Sprzedającego (co będzie przedmiotem ewentualnych odrębnych uzgodnień pomiędzy Klientem i Sprzedającym).

 3. O odwołaniu szkolenia z przyczyn wynikających z ust. 1 powyżej Sprzedający zobowiązany jest poinformować Klienta w terminie do 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia, chyba że niedojście szkolenia do skutku spowodowane będzie okolicznościami nadzwyczajnymi, których Sprzedający nie był w stanie przewidzieć i o nich poinformować we wskazanym wyżej terminie.

 4. W nagłych sytuacjach losowych i nadzwyczajnych, których Klient nie był w stanie przewidzieć zawierając umowę ze Sprzedającym, niezależnie od postanowień § 8 niniejszego Regulaminu, Klient uprawniony jest do rezygnacji z opłaconego uprzednio szkolenia, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia oraz pod warunkiem należytego udokumentowania zaistniałych przyczyn losowych bądź nadzwyczajnych rezygnacji ze szkolenia. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo do żądania zwrotu całości uprzednio uiszczonych na rzecz Sprzedającego należności.

 5. W przypadku rezygnacji przez Klienta z udziału w szkoleniu z przyczyn innych niż wskazane w ust. 4 powyżej bądź w terminie późniejszym niż wynikający z ust. 4 powyżej, Klientowi przysługuje wyłącznie prawo do zmiany terminu i/lub lokalizacji szkolenia (bez prawa do żądania zwrotu jakiejkolwiek części uprzednio zapłaconej na rzecz Sprzedającego należności), przy czym:
 • Sprzedający nie gwarantuje ani dostępności miejsc na danym (wybranym przez Klienta) szkoleniu, ani zorganizowania danego szkolenia w razie zaistnienia przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
 • zmieniony termin szkolenia nie może przypadać później aniżeli w ciągu 6 miesięcy licząc od dnia opłaconego uprzednio przez Klienta szkolenia.

 

§ 10. Rękojmia za wady i warunki reklamacji

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz wady prawne sprzedawanych Towarów na zasadach i w zakresie wynikającym z przepisów art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

 2. Wady otrzymanych Produktów Klient powinien zgłosić do Sklepu Internetowego, składając stosowne oświadczenie reklamacyjne.

 3. Reklamacji nie podlegają Produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji i użytkowania.

 4. Wszelkie oświadczenia reklamacyjne, zarówno jeśli chodzi o sprzedaż Towarów, jak i świadczenie Usług, powinny być składane przez Klienta e-mailem na adres: kursy@medicalsport.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego, tj.: MEDICAL SPORT Bartłomiej Flis, ul. Inżynierska 8, 20-484 Lublin.

 5. Sklep Internetowy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego przekaże Klientowi na adres e-mail wskazany przez niego w toku składania zamówienia potwierdzenie otrzymania oświadczenia reklamacyjnego.

 6. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

§ 11. Informacja o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedający oświadcza, że nie korzysta z form pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).

 2. Równocześnie w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami Sprzedający informuje, że szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również zasady dostępu do procedur z tym związanych dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów konsumenckich, w tym:

 1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,

 2. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php),

 3. wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (np. Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie, www.ihlublin.pl),

 4. organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów.

 1. Klient będący Konsumentem uprawniony jest m. in. do:

 1. uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej u powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji społecznej zajmującej się ochroną praw konsumentów (np. Federacja Konsumentów, www.federacja-konsumentow.org.pl),

 2. zwrócenia się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie stosownego postępowania mediacyjnego,

 3. zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

mając jednak na uwadze postanowienie ust. 1 powyżej i brak zobowiązania Sprzedającego do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami.

 1. Sprzedający informuje ponadto Klientów będących Konsumentami, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. dostępna jest unijna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (tzw. platforma ODR).

 

§ 12. Dane osobowe

 1. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów w celach i na zasadach szczegółowo omówionych w Polityce prywatności i plików cookies, znajdującej się na stronach internetowych Sklepu.

 2. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa.

 3. Wszelkie dane osobowe Klientów podane przez nich w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 4. Dane osobowe Klientów są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 5. Dane osobowe Klientów są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom upoważnionym.

 6. Podanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne, z zastrzeżeniem, że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizację zamówienia Klienta.

 7. Na stronie Sklepu Internetowego wykorzystywane są pliki cookies. Pliki cookies są wykorzystywane przez Sprzedającego zgodnie z zasadami Polityki prywatności i plików cookies, umieszczonymi na stronie Sklepu Internetowego.

 

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Dla potrzeb korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzeń pozwalających na dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 2. Warunkiem realizacji zamówienia na rzecz Klienta jest podanie przez niego adresu e-mail, umożliwiającego przesyłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

 3. Sprzedający podejmuje odpowiednie działania celem umożliwienia korzystania ze Sklepu Internetowego przez użytkowników sieci Internet dysponujących wszelkimi najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi, rodzajami połączeń internetowych, typami urządzeń oraz systemami operacyjnymi.

 4. Klient przyjmuje do wiadomość, że obecność określonych Produktów na stronach Sklepu Internetowego nie jest równoznaczna z ich dostępnością w magazynie Sklepu i możliwością realizacji zamówienia. Powyższe dotyczy odpowiednio oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usług.

 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 6. Zakazane jest wszystkim osobom korzystającym ze Sklepu Internetowego zamieszczania w nim treści bezprawnych.

 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a przepisami prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym, pierwszeństwo zastosowania znajdują te przepisy. Postanowienia niniejszego Regulaminu w żadnym wypadku nie mają na celu wyłączenia bądź ograniczenia praw Klientów, w tym w szczególności Konsumentów, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym.

 8. Wszystkie nazwy Produktów / Usług oferowanych przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410).

 9. Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest możliwe jedynie po zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.

 10. Sprzedający zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu wyłącznie w następujących przypadkach:

- w razie zmian związanych z organizacją i funkcjonowaniem Sprzedającego lub prowadzonego przez niego Sklepu Internetowego,

- w razie potrzeby wprowadzenia zmian technologicznych,

- w razie potrzeby dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia na stronie Sklepu Internetowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 1

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

- w przypadku umów o świadczenie usług – zawarcia umowy,

- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą) – w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;

- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno – w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;

- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. MEDICAL SPORT Bartłomiej Flis, ul. Inżynierska 8, 20-484 Lublin, e-mail: info@kinesio.com.pl, tel./fax +48 81 525 14 14 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na wskazany wyżej adres lub pocztą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

 1. Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy, na adres: MEDICAL SPORT Bartłomiej Flis, ul. Inżynierska 8, 20-484 Lublin. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

…………………, dnia …………………

 

MEDICAL SPORT Bartłomiej Flis

ul. Inżynierska 8

20-484 Lublin

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja/My(*)………………….…………………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………………………………………………… ………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

umowy dostawy następujących rzeczy(*) ……………………………………………………… …………………………………………………………..………………………………………

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*) ………………………………………..……………….…

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ……………………………………………………………

 

Adres konsumenta (-ów) ………………………………………………………………………

 

 

 

………………………………………………

podpis konsumenta(-ów)

 

(*) Niepotrzebne skreślić

1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl